Εγκρίθηκε η μελέτη για ανακατασκευή του τάπητα στο «Κ. Ζάρρας»

Την περασμένη, Τετάρτη 9 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, συνεδρίασε το σώμα και εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η μελέτη που περιλαμβάνει ριζική αναβάθμιση του γηπέδου Σαραβαλίου, ύψους 351.500 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα αλλαχθεί ο συνθετικός τάπητας και στη θέση του θα τοποθετηθεί ένας νέος τελευταίας γενιάς, ενώ θα τοποθετηθούν καινούργιες εστίες, πάγκοι και θα γίνουν εργασίες που θα αναμορφώσουν ριζικά τις εγκαταστάσεις.

Δείτε και την σχετική ανακοίνωση:

Το Σώμα, άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή –Αντ/ρχου, είδε την αριθ. 30/2018 μελέτη και με τη διευκρίνιση ότι στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σαραβαλίου, ο οποίος δεν προσήλθε,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει:

Την Οριστική Μελέτη του έργου «Ανακατασκευή και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, στο γήπεδο Σαραβαλίου», προϋπολογισμού 351.500,00€ (με Φ.Π.Α.).

Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, με επιλογή του Αναδόχου, με «ανοικτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού.

Την υποβολή πρότασης, για την ένταξη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 351.500,00€ (με Φ.Π.Α.) στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος).

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Πατρέων, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μερικές απ΄ αυτές είναι:

Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου

Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαίρου

Καθαρισμός - ισοπέδωση επιφανείας με διαμορφωτήρα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς

Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου

Πάγκος αναπληρωματικών δέκα (10) θέσεων